"Багануур” ХК-ийн цахим хуудсанд зочилж буй танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Багануурын уурхай үүсэн байгуулагдсан цагаасаа улсынхаа гал голомтыг манаж, дүүргийнхээ хөгжлийн түүчээ болон 40 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна.

2016 оны Сургалтын мэдээ

2016 онд 8 багц 56 төрлийн сургалтанд давхардсан тоогоор 4234 ажилтан хамруулахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа бөгөөд сургалтын байгууллагуудтай хамтарсан болон дотоод сургагч багш нараар сургалтуудыг зохион байгуулуулж байна. Эхний 8 сарын байдлаар давхардсан тоогоор 3158 ажилтныг сургалтанд хамруулж 48,5 сая төгрөгийн зардал гаргаад байна.

Мэргэжлийн шалгалтын төв комиссыг зохион байгуулан 4 ажилтнаас мэргэжлийн зэргийн, 435 ажилтнаас допускийн эрх авах сургалт шалгалт, ТАМАХ-ийн ажилтнуудын атестатчиллын сургалт шалгалтад 180 гаруй операторыг хамрууллаа. Мөн шинээр ажилд орохоор бүртгүүлсэн гагнуурчин, тэсэлгээчин, экскаваторын машинч, цахилгаанчин мэргэжилтэй 40-д иргэнээс шалгалт авч  дараалал тогтоогоод байна.

Ажлын байран дээр зэрэг нэмэх, дотроо шилжсэн, шинээр ажилд орсон буюу дагалдан,  туршилтын хугацаа  дууссан ажилтнуудын тайланг хамгаалуулан, шалгалтыг  онолоор болон ажлын байр дээр нь авч байна.

Сургалтын мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ХАБ-ЭА-ын мэргэшүүлэх сертификаттай сургалтанд 145 ИТА, ачаа өргөх тээвэрлэх тоног төхөөрөмжтэй харьцан ажилладаг ажилтны тусгай эрх сунгах, шинээр эрх олгох сургалтанд 212 ажилтан тус тус хамрагдлаа. Эрсдлийн менежмент, эрсдлийн үнэлгээ, төслийн удирдлага болон дотоод аудит, Пи Ар, Эрчим Хүчний Хэмнэлтийн тухай хууль, Гамшиг гал түймрээс хамгаалах ажилтны гэрчилгээт сургалт, Камминз хөдөлгүүрийн сургалт, Хитачи засварын сургалт, АББ цахилгаан тоног төхөөрөмжийн зэрэг сургалтуудыг хуваарийн дагуу зохион байгууллаа.

2015 оны сургалтын тайлан мэдээ

2015 оны сургалтын  тайлан мэдээ

2015 онд сургалтын төлөвлөгөөг 8 ерөнхий сэдвээр, чиглэл тус бүрд нь хуваарилан баталсан бөгөөд давхардсан тоогоор нийт 4248 ажилтанг сургалтанд хамруулахаар төлөвлөсөн. Давхардсан тоогоор  4285 ажилтан сургалтанд хамрагдаж 100,8 хувиар төлөвлөгөө биелэлээ. Дээрхи сургалтуудыг зохион байгуулахад зориулж 60 сая төгрөг төсөвлөсөнөөс  58,5 сая төгрөг зарцуулсан  байна.

Багануур ХК-ий сургалтын чиглэлүүд, хамрагдсан ажилтнуудын тоо,

Сургалтын чиглэл

2014 он

2015 он

ИТА-г мэргэжилдээшлүүлэх

18

9

Гадны байгууллагатай хамтарсан

ИТА-ын мэргэжлийн ба бусад сургалтууд

85

102

ИТА туршлага судлах

8

29

Ажилтнууд туршлага судлах

15

28

Ажилтан мэргэжил дээшлүүлэх

15

13

Ажилтнуудын тусгай эрх сунгах, олгох

80

42

Гадаад сургалт

-

2

Компаний дотоод сургалт

Дотоод сургалт

128

88

ИТА бэлтгэх анхан шатны чиглүүлэх сургалт

4

3

Ажилтнуудын хөрвөн ажиллах чадварт сургаж мэргэшүүлэх

4

4

Хэсэг нэгжүүдийн дотоод сургалт

3718

3857

Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох

Шинээр орсон

62

45

Дотроо шилжсэн

103

63

Нийт

4225

4285

Шалгалт

Мэргэжлийн зэргийн

12

6

Экскаваторчдын атестатчилал

128

193

Давтан шалгалт

13

18

Допускийн шалгалт

383

443

НИЙТ

536

660

 1.    Багануур ХК ний сургалт хөгжлийн зорилго

Багануур ХК-д шаардлагатай мэргэжлийн ажилчдыг бэлтгэх, шинээр ажилд орж буй ажилтнуудад мэргэжлийн чиг баримжааолгох, тэднийгмэргэшүүлэх, ур чадварыгнэмэгдүүлэх, ИТА болон ажилчдыг хөгжүүлэх.

2. Ажилтныг сургах

Ажилтныг сургах гэдэг нь  ажилтны гүйцэтгэлийг сайжруулахын тулд мэдлэг туршлага, ур чадварыг дээшлүүлэх үйл явц юм.

2.1 Сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг үнэлэх

            Ажлыг амжилттай гүйцэтгэх ба бүтээмжийг дээшлүүлэхэд ажилтны сул болон давуу талыг тогтоох, учирч байгаа саад бэрхшээл, асуудлыг илрүүлэх, ажиллагсдын ур чадварыг тогтоож ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж, сургалтын хэрэгцээг нь  тогтоох юм.

2.2 Сургалтын зорилтыг тодорхойлох

 Сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тогтоосны үндсэн дээр зорилт нь  дараах бүрдэл хэсэгтэй байна.

-          Сургалтаас ажилтан гүйцэтгэлээ сайжруулахад чухам юу хэрэгтэй вэ гэдэг нь тодорхой байх

-          Гүйцэтгэлийн түвшин болон чанарын хэмжүүр нь тодорхой байх

-          Ажилтан гүйцэтгэлийн хүссэн үр дүнд хүрэхэд шаардагдах  нөхцөл байдал нь тодорхой бүрдсэн байх

2.3 Сургалтын аргыг тодорхойлох

Ажилтныг сургахын тулд ажил дээр нь сургах , сэлгэн ажилуулах, дадлагажуулан сургах, танхимын сургалтын аргуудыг дараах сургалтын төрлүүд дээр ашиглана.

 Сургалтын төрлүүд: 

 Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт:

Суралцагчийн боловсролын түвшин, хэрэгцээг харгалзан тодорхой нэг мэргэжлийн хүрээнд буюу бүлэг ажилбар хийж гүйцэтгэхэд шаардагдах техник, технологийн анхан шатны мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх сургалтын төрөл юм.

Үндсэн сургалт:

Үндсэн сургалт нь мэргэжлийн анхан шатны боловсрол олгох сургалт бөгөөд мэргэжил бүрийн тодорхойлолт, сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөрийг боловсруулна.

Дагалдан сургалт:

Шинээр ажилд орсон болон тусгай ур чадвар олгох зорилгоор тухайн хүний эзэмшсэн мэргэжил нь эрхлэх ажил мэргэжилтэй нь ижил төстэй тохиолдолд дагалдангаар сургана.

Ээлжит бус давтан сургалт:

Тухайн мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар хангалтгүйгээс техникийн аваарь, технологийн зөрчил гаргасан  ажилтнуудад аваарь осол гаргаж акт тогтоосноос хойш 3 хоногийн дотор явуулна.

 Давтан сургалт:

Ажилтнуудын онолын мэдлэгийг сэргээх, мэргэжлийн зэргийг бататгах, ур чадварыг нэмэгдүүлэх, шинэ техник тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслэлийг ашиглах дадлыг эзэмшүүлэх, АА-ны арга барилд сургах, бүтээмж нэмэгдүүлэх, өртөг зардлын талаар зохих мэдлэг олгох, ажилтнуудыг аттестатчилалын шалгалтанд бэлтгэх зорилгоор төлөвлөгөөний дагуу хэсэг нэгжүүд сургалт явуулна.

Хос мэргэжил эзэмшүүлэх сургалт

    Мэргэжлийн ажилчдад хоёрдогч мэргэжил шинээр эзэмшүүлэх сургалт юм.

Мэргэжлийн зэрэг дээшлүүлэх

Ажилтнуудын мэргэжлийн мэдлэг, чадвар, дадлыг шат дараалан дээшлүүлэх сургалт юм.

Бусад сургалт:

Үйлдвэрлэлд шинэ техник, технологи нэвтрүүлсэн тохиодолд техникийн бичиг баримт, ашиглалтын болон аюулгүй ажиллагааны заавар, бүтээгдэхүүний чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор зорилтот сургалтыг зохион байгуулна.

Удирдлага болон ИТА нарын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар ,гадаад хэл, удирдахуйн ухаан, бүтээмж , маркетинг, хөдөлмөрийн харилцааны мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтуудыг гадаад, дотоодын сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, ижил төстэй үйлдвэрүүдэд явуулан зохион байгуулна

Дээрхи сургалтуудыг гадаад болон дотоод гэж ангилан мэргэжлийн сургалтын байгууллага болон компаний мэргэжлийн ИТА нар буюу сургагч багш нартай хамтран сургалтын журмын дагуу зохион байгуулна.

2.4 Сургалтыг үнэлэх

Сургалтыг үнэлсний үндсэн дээр сургалтын хөтөлбөрийн үр ашиг, үр дүн, тодорхойлогдоно. Сургалтын  өмнө дараа  ажлын байран дээрхи гүйцэтгэл яаж өөрчлөгдсөн,   сургалтын үр дүнд эзэмшсэн чадвар, ойлголт ямар байгааг тодорхойлно. Сургалтын үр дүнг  үнэлэхдээ ашгийн өсөлт, өртөг зардлыг бууралт, үр ашгийн дээшлэлт, үйлдвэрлэлийн, тоо чанарын өсөлт гэсэн хэмжүүрийг ашиглана.

3.Сургалтын мэдээллийн сан:

Энэ нь ажилтнуудыг бие даан сурч хөгжих боломжоор хангах замаар ажиллагсадын тасралтгүй суралцах орчинг бүрдүүлэх, мэдээллийг шуурхай хүргэхэд гол зорилго оршино.

Сургалтын мэдээллийн  санд дараах гарын авлага, ном, материал, мэдээлэл багтана.

 • Ажил мэргэжлийн заавар,  сургалтын материал, гарын авлага
 • Мэргэжлийн сургалтын байгууллага, эрдэмтэн, багш нарын хэвлүүлсэн ном сурах бичиг
 • Гадаад болон дотоодод зохион байгуулагдсан сургалтын материалууд
 • Сургалтанд хамрагдсан ажилтнуудын тайлан, санал бодол, зөвлөмж
 • Уул уурхайн салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой шинэ техник, технологийн тухай мэдээллүүд
 • Төрөл бүрийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны мэдээллүүд
 • Интернетмэдээллүүд

 4. ИТА нарын хөгжлийн хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн зорилго нь компаний менежерүүдийг төлөвшүүлэх, манлайлагчийг тодруулах, хөгжүүлэх

Хөтөлбөрөөс хүлээгдэж байгаа үр дүн:

 • Менежерүүдийн бүтээлч сэтгэлгээ, мэдлэг, удирдах ур чадвар дээшилж хандлагын өөрчлөлт гарна;
 • Байгууллагын соёл, зан үйлийн эерэг хандлага бэхжиж хөдөлмөрийн бүтээмж дээшилнэ;
 • Тэргүүн туршлага болохуйц менежментийн хөтөлбөр болно;
 • Удирдах албан тушаалтныг бэлтгэх, сонгон шалгаруулах карьер менежмент хөгжинө.

 

Wagner Asia
Komit
Mera
Za mine